Informacje o AUSTRII

Austria zajmuje powierzchnię 83.871 km², leży w sercu Europy. Najważniejsze skupiska, to stolica związku – Wiedeń (1.651.437 mieszkańców) oraz stolice krajów związkowych: Graz (244.604 mieszkańców), Linz (188.362 mieszkańców) i Salzburg (148.473 mieszkańców).

Najwyższym szczytem Austrii jest Großglockner (3.798 m) w paśmie Wysokie Taury. Najważniejszą wewnętrzną drogą wodną jest Dunaj. Największym jeziorem jest Neusiedler See (J. Nezyderskie) w Burgenlandzie. Na terytorium Austrii znajduje się około 77 % całkowitej powierzchni jeziora, wynoszacej 315 km² – pozostała część należy do Węgier. Jezioro Attersee ma powierzchnię 46 km², jezioro Traunsee – 24 km². Również fragment Jeziora Bodeńskiego o powierzchni 24 km² (łącznie 536 km²) jest położony na terytorium państwa austriackiego.

W Austrii wydobywane są następujące surowce naturalne: ruda żelaza, węgiel brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny, magnezyt, piasek kwarcowy, gips, rudy cynkowo-ołowiowe, grafit i kaolin

Duże znaczenie ma również wydobycie soli. Innym ważnym surowcem austriackim jest drewno.

 

Historia

Austria została wspomniana po raz pierwszy w historii powszechnej w roku 996, jako „Ostarrichi“. Od roku 1273 kraj znajdował się pod panowaniem dynastii Habsburgów, którzy w drodze małżeństw i dziedziczenia poszerzali granice i wpływy cesarstwa. W roku 1804 Cesarz Franciszek I. utworzył Cesarstwo Austriackie, a już dwa lata później musiał, po zajęciu Austrii przez Napoleona, złożyć niemiecką koronę cesarską i oddać pozyskane terytoria.

W roku 1867 powstała Monarchia Austro-Węgierska jako związek dwóch niezależnych państw pod panowaniem jednego wspólnego władcy (Franciszek Józef I.). Po zakończeniu I Wojny Światowej i Monarchii w roku 1918 w Austrii została proklamowana Pierwsza Republika.

W roku 1938 Austria jako tzw. Ostmark (niemieckie tereny wschodnie) została wcielona do nazistowskiej Trzeciej Rzeszy Niemieckiej i straciła swoją niezależność państwową.

Po II Wojnie Światowej Austria była początkowo okupowana przez aliantów, ale w roku 1955 na mocy traktatu państwowego odzyskała suwerenność.

Od 1.1.1995 Austria jest członkiem Unii Europejskiej.

 

Struktura ludności i inne dane statystyczne

W Austrii żyje ponad 8 mln mieszkańców. Przeciętna gęstość zaludnienia wynosi 99 mieszkańców na 1 km². 90,2% ludności stanowią Austriacy zaś 9,8% - mieszkańcy innych narodowości. Grupę mieszkańców innych narodowości tworzą: obywatele z krajów byłej Jugosławii         39,3%, Turcy 14,8%, Niemcy 12%.

Przynależność religijna: katolicy 74%, protestanci 4,7%, muzułmanie 4,2%.

Przeciętna oczekiwana długość życia: mężczyźni 76,65 roku, kobiety 82,24 roku.

 

System polityczny

Austria jest republiką parlamentarną i działa w oparciu o zasady demokracji oraz podziału władzy. Najwyższym reprezentantem kraju i Głową Państwa jest Prezydent, którego kadencja trwa sześć lat. Dwuizbowy parlament składa się z izby niższej – Nationalrat i wyższej – Bundesrat. Obie izby Parlamentu odpowiedzialne są za działania ustawodawcze. Premierem Rządu Federalnego jest Kanclerz Federalny.

Konstytucja związkowa, traktat państwowy, ustawa o zachowaniu neutralności jak również akt przystąpienia do Unii Europejskiej tworzą podstawy państwowo-prawne Republiki. Austria jest od 1.1.1995 członkiem Unii Europejskiej (UE).

 

Kraje związkowe

Austria, jako związek krajów, składa się z 9 krajów związkowych. Jednym z dziewięciu krajów związkowych jest Wiedeń – pełniący również funkcję stolicy związku. Każdy z krajów związkowych posiada własny rząd z premierem na czele (Landeshauptman). Wiedeń, Styria - Graz,  Górna Austria - Linz , Salzburg, Tyrol - Innsbruck, Karyntia - Klagenfurt, Dolna Austria - St. Pölten, Vorarlberg - Bregenz, Burgenland - Eisenstadt

 

System gospodarczy

Model gospodarczy Austrii jest oparty na następujących elementach:

    * stabilizacja polityczna

    * spokój społeczny

    * harmonia pomiędzy pracodawcami i organizacjami pracobiorców;

    * ugruntowane bezpieczeństwo wewnętrzne oraz

    * szeroka integracja z gospodarką światową

 

Występuje zjawisko szczególnie owocnej współpracy różnych grup interesów i partii politycznych.

Partnerstwo społeczne jest austriacką specjalnością, i rozciąga się praktycznie na wszystkie obszary polityki gospodarczej i społecznej. Austria uchodzi za wzorcowy przykład szerokiego i skoordynowanego współdziałania różnego rodzaju organizacji reprezentujących interesy grupowe.

 

System prawny

System prawny Austrii opiera się na prawie rzymskim i jest ułożony hierarchicznie w konstrukcję wielostopniową. Powszechny Kodeks Cywilny (ABGB) jest jednym z najstarszych kodeksów prawa cywilnego na świecie.

Hierarchiczność porządku prawnego oznacza, że ustawy i rozporządzenia muszą być zgodne z normami wyższego rzędu (konstytucja, ustawy). Najwyższy stopień w hierarchii przypada Federalnej Ustawie Konstytucyjnej Austrii i niektórym ustawom konstytucyjnym, a także aktowi przystąpienia do Unii Europejskiej. Podporządkowane są im zwykłe ustawy związkowe i ustawy krajowe. Na ich podstawie mogą być wydawane rozporządzenia lub decyzje władz.

W Austrii nie obowiązuje prawo precedensowe (Case-Law System). Oznacza to, że sędzia w swojej decyzji, oraz jej uzasadnieniu, ma pełną swobodę. Wcześniejsze orzeczenia mogą być jednak wykorzystane jako elementy argumentacji.

Wraz z przystąpieniem do Unii Europejskiej, w dniu 1.1.1995, Austria przejęła również stan prawny Unii. Austria jest także sygnatariuszem licznych międzynarodowych konwencji prawnych, m.in. Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych (Nowy Jork, 1858) oraz Konwencji wiedeńskiej o międzynarodowej sprzedaży towarów (ONZ, 1980).

 

Media drukowane, stacje radiowe i telewizyjne w Austrii

Wiodące austriackie dzienniki o charakterze gospodarczym: Die Presse, Der Standard, Wirtschaftsblatt

Ważniejsze magazyny ekonomiczne: Profil, Format, Trend, Gewinn.

Największym pod względem nakładu dziennikiem jest „Neue Kronen Zeitung“ (zasięg 44,9%), za nim znajdują się „Österreich“, „Kleine Zeitungund „Kurier“.

 

Radio i telewizja

Oprócz wielu Radiostacji Publicznego Radia Austriackiego (ORF) działają również, szczególnie w dużych skupiskach, liczne prywatne stacje radiowe.

Publiczna organizacja ORF emituje dwa ogólnonarodowe kanały telewizyjne, ATV+ jest prywatnym kanałem telewizyjnym, który jest emitowany na obszarze całego kraju. Ponadto istnieje kilku nadawców telewizji regionalnej. Istotny udział mają również publiczni i prywatni nadawcy zagraniczni, których programy są w Austrii szeroko dostępne. Udziały rynkowe wiodących Stacji Telewizyjnych: ORF2 - 24,5%, ORF1 - 18,5%, ATV+ - 2,2%, RTL  - 6,2%

SAT1 - 6,8%, PRO7 - 4,8%

 

Transport i komunikacja

Przepisy ruchu drogowego i znaki drogowe w Austrii odpowiadają na ogół znakom obowiązującym w innych krajach europejskich. W Austrii na wszystkich autostradach i drogach szybkiego ruchu obowiązuje opłata. Poza obszarem zabudowanym na austriackich drogach istnieje obowiązek używania odzieży z elementami ostrzegawczymi. Dopuszczalna ilość alkoholu we krwi wynosi 0,5 promila. Zapinanie pasów bezpieczeństwa jest obowiązkowe.

Dozwolone maksymalne prędkości, jeżeli znaki drogowe nie nakazują inaczej:

    * W obszarze zabudowanym – między tablicami oznaczającymi miejscowość: 50 km/h

    * Poza obszarem zabudowanym: 100 km/h

    * Na autostradach: 130 km/h

 

Stosunki międzynarodowe

Austria jest nie tylko członkiem organizacji międzynarodowych, ale także ich główną siedzibą. Ten fakt podkreśla wysokie znaczenie Austrii i Wiednia z punktu widzenia stosunków międzynarodowych.

Austria od 1.1.1995 jest członkiem Unii Europejskiej (UE). Ponadto Austria należy do następujących organizacji międzynarodowych:

    * ONZ - Organizacja Narodów Zjednoczonych

    * World Bank - Bank Światowy

    * OECD - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

    * OBWE - Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie

    * WTO - Światowa Organizacja Handlu

    * MFW - Międzynarodowy Fundusz Walutowy

    * WHO - Światowa Organizacja Zdrowia

 

Siedziby w Austrii

Wiedeń, obok Nowego Jorku i Genewy, jest trzecią urzędową siedzibą Sekretariatu Generalnego ONZ.

W Wiedniu ma również swoją siedzibę szereg innych ważnych organizacji:

    * ONZ – Biuro w Wiedniu

    * IAEA – Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej

    * CTBTO – Pakt Ogólny o Zakazie Testów Nuklearnych

    * UNIDO – Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego

    * UNDCP – Program Kontroli Narkotyków ONZ

    * OPEC – Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową

    * OBWE – Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie

 

Współpraca na rzecz rozwoju

Austriacka polityka rozwoju jest częścią składową polityki zagranicznej ukierunkowanej na bezpieczeństwo i stabilizację. Dzieje się tak, ponieważ bieda, przemoc i degradacja środowiska nie znają granic państwowych. Podstawą wszelkiego postępu jest zaopatrzenie w wodę i energię elektryczną, oświata – otwierająca nowe perspektywy, a także budowa struktur demokratycznych – przynosząca stabilizację.

Celem współpracy na rzecz rozwoju jest zmniejszanie nierówności pomiędzy biedą i bogactwem, zapewnienie pokoju i utrzymanie naturalnej przestrzeni do życia. Koordynację austriackiej polityki rozwoju przejęło Związkowe Ministerstwo Spraw Europejskich i Zagranicznych.

Cele austriackiej polityki rozwoju są corocznie poddawane ocenie i weryfikacji w ramach 3-letniego programu, przedkładanego przez Radę Ministrów. Program 3-letni na lata 2005 - 2007 zawiera także informacje na temat zakresu i jakości austriackiej współpracy na rzecz rozwoju. 

Związkowe Ministerstwo Spraw Europejskich i Zagranicznych (BMeiA) koncentruje swoje działania na siedmiu kluczowych regionach na terenie Afryki, Ameryki Środkowej oraz Azji. Również w bezpośrednim sąsiedztwie, w południowej części Europy, Austria współdziała na rzecz rozwoju gospodarczego, społecznego i ekologicznego.

Austriacka Współpraca Na Rzecz Rozwoju (OEZA) przygotowuje strategie i programy. Z kolei Austriacka Agencja Rozwoju (ADA) jest odpowiedzialna za wprowadzanie w życie wszystkich bilateralnych programów i projektów w krajach partnerskich OEZA i ADA. ADA zarządza budżetem przeznaczonym do realizacji programów bilateralnych OEZA. ADA ściśle współpracuje z organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorstwami

Austriacka Fundacja Badawcza Na Rzecz Wspierania Rozwoju (ÖFSE) jest placówką informacyjno-pośredniczącą w zakresie problemów krajów rozwijających się oraz spraw dotyczących współpracy na rzecz rozwoju oraz polityki rozwoju.

W dziedzinie wiedzy naukowej, ÖFSE oferuje informacje, analizy i konsultacje w zakresie problemów o charakterze podstawowym, takich jak: austriacka współpraca na rzecz rozwoju oraz polityka rozwoju, międzynarodowa polityka rozwoju i polityka gospodarcza, współpraca w zakresie oświaty, długofalowy rozwój oświaty, strategie zwalczania biedy.