Zasady obejmowania Patronatem Honorowym

Konsula Honorowego Republiki Austrii

i udziału w Komitetach Honorowych.

 

 

§1

Objecie Patronatem Honorowym przez Konsula Honorowego Republiki Austrii oraz udział Konsula w Komitecie Honorowym dotyczy przedsięwzięć o szczególnej randze i znaczeniu dla Republiki Austrii, mających zasięg regionalny lub ogólnokrajowy, w szczególności przyczyniających się do:

- promocji Republiki Austrii, ze szczególnym uwzględnieniem promocji gospodarki, kultury, edukacji, turystyki oraz sportu;

- rozwoju aktywności gospodarczej podmiotów polskich i austriackich

- promocji działania austriackich podmiotów gospodarczych w Polsce a szczególnie w Wielkopolsce

- rozwoju inicjatyw służących integracji obu krajów.

 

§ 2

Objecie przedsięwzięcia Patronatem Honorowym lub udział Konsula w Komitecie Honorowym nie są równoznaczne z udzieleniem wsparcia finansowego przez Konsulat Republiki Austrii.

 

§3

1. Patronatem Honorowym nie obejmuje się inicjatyw o charakterze komercyjnym.

2. W wyjątkowych przypadkach, można objąć Patronatem Honorowym inicjatywę komercyjną, jeśli służy ona dobru publicznemu lub ma charakter charytatywny.

 

§4

1. W przypadku objęcia przedsięwzięcia Patronatem Honorowym, organizator

przedsięwzięcia zobowiązany jest do odpowiedniego oznakowania przedsięwzięcia:

- godłem Republiki Austrii wg otrzymanych wytycznych,

- informacją na materiałach promocyjnych organizatora (plakatach, banerach, folderach okolicznościowych, zaproszeniach itp.), iż przedsięwzięcie odbywa się pod Patronatem Honorowym Konsula Honorowego Republiki Austrii, z jednoczesnym zobowiązaniem organizatora do poinformowania o tym fakcie mediów (lokalnej telewizji, prasy, radia).

 

 

§5

1. Wniosek o objęcie przedsięwzięcia Patronatem Honorowym lub udziału w Komitecie Honorowym powinien być złożony w formie pisemnej na adres:

Konsulat Republiki Austrii, ul. Fredry 1/18, 61 – 701 Poznań lub elektronicznie: office@konsulataustrii.pl

2. Wniosek winien zawierać następujące dane: nazwa przedsięwzięcia, data (czas trwania) i krótki jego odpis, pełna nazwa i dane teleadresowe organizatora oraz uzasadnienie prośby objęcia przedsięwzięcia Patronatem Honorowym lub udziału w Komitecie Honorowym.

 

§6

Informacje na temat objęcia Patronatem Honorowym lub udziału w Komitecie Honorowym oraz rejestr wniosków, prowadzone są przez sekretariat Konsulatu Republiki Austrii w Poznaniu.

 

§7

Informacje o objęciu lub odmowie objęcia Patronatu Honorowego lub udziale w Komitecie Honorowym przekazywane są wnioskodawcom w formie pisemnej, bez konieczności podania uzasadnienia.

 

§8

Informacja o objęciu Patronatem Honorowym Konsula Honorowego Republiki Austrii i udziale Konsula w Komitecie Honorowym zamieszczona zostaje na stronie internetowej Konsulatu: www.konsulataustrii.pl

 

 

 

KONSUL HONOROWY REPUBLIKI AUSTRII

 

Izabela Ewa Kwiatkowska